climb up on top, out of this box... kejmy learns how to become a fashion designer - part one.

     Víkend v plnom prúde. Piatok som strávila v Prahe behaním po obchodoch s látkami a texilným materiálom, tiež sme si s Erikou zašli do IKEY, ktorú sme jednoducho nemohli vynechať... Doniesla som si naozaj obrovskú kopu látok! Cestou späť mi napadla séria článkov, o ktoré by som sa s vami rada podelila. Ako viete, študujem odevný dizajn Textilnej fakulte TECHNICKEJ UNIVERZITY v Liberci, však moje šicie zručnosti nie sú tak dobré, aby som sa mohla pustiť do tvorby bakalárky. A tak som sa rozhodla začať sa venovať základom, krôčik po krôčiku, učiť sa všetky potrebné veci, ktoré vedú v zhotoveniu celkového outfitu. Mám tu pre vás článok prvý, ktorý obsahuje "zoznam" nejakej tej "literatúry", ktorá vy vám mohla pomôcť... Opäť, neberte to ako striktný učebnicový plán, ktorý vás naučí všetko, čo by ste chceli vedieť. Toto sú len skúsenosti, rady a tipy samouka, ako som ja! Verím, že sa vám tento článok bude páčiť, že vám možno trošku pomôže. Ak by ste mali nejaké otázky, máte kopec priestoru v komentároch, na ktoré veľmi rada odpovedám!

ENGLISH : The weekend is in a full swing. I spent my Friday in Prague by running the shops with fabrics and textile materials, also I went to IKEA with Erika, we just could not skip it... I got back home with huge pile of fabrics! On our way back to Liberec, I have got the idea of article series, which I would like to share with you. As you know, I study the fashion design on Faculty Of Textile Engineering on TECHNICAL UNIVERSITY in Liberec, but my sewing skills are not too good to start working on my bachelor work. And so I decided to start devote the bases, step by step, learn all those needed things which leads to the making the entire outfit. I have here for you the first article which contains the some "reading list" which could helps you... Again, do not take it as some strict textbook plan which will teach you everything you want to know. This is just my experiences, advices and tips of self-educated person as I am! I believe that you will like this article, that it may help you a little. If you have any questions, you have an opportunity to ask them in comments down bellow, I really like answering your questions!


     Pre začiatok som vybrala tri knižôčky, ktoré som si obľúbila - FASHIONARY; ODĚVNÍ STŘIHY - JAK JE POUŽÍT, UPRAVIT A NAVRHNOU a ŠITÍ KROK ZA KROKEM. Pekne postupne, všetko poporiadku. Ako ma vysoká škola naučila, všetko má svoje postupy, aj tvorba oblečenia. Vždy najprv rozmýšľate. Je dobré spraviť si nejaký rešerš - zožeňte si nástenku, nejaký kartón alebo veľký diár, kde si budete lepiť rôzne fotografie, výstrižky z časopisov, materiálové vzorky a rôzne veci, ktoré vás inšpirujú. Je to taký vizuálny 'brainstorming', ktorý vám pomôže ďalej sa rozvíjať. Tak svoje návrhy hodíte na papier. Následne je tvorba strihov a strihových šablon, podľa ktorých potom vystrihnete jednotlivé časti daného kusu oblečenia. Zošijete ich, vyžehlíte, upravíte podľa vlastných predstáv a vo-a-lá, je hotovo... Zdá sa to tak jednoduché, ale nie, verte mi! Na to, aby ste vymysleli niečo na tému, ktorú si zvolíte, treba veľa premýšľania. Veľa praxe na naozaj pekné a presné zošitie materiálu, o ktorom tiež treba znalostí - ako ho prať, akou ihlou ho zošiť, ako naň napolohovať šablony... Dlhý proces, na ktorý je naozaj bohatá literatúra. Dnes vám prinášam celkový súhrn tvorby odevu. O navrhovaní, či knižky o štýle, móde a jej histórií, o tých vám napíšem nabudúce.

ENGLISH : For the beginning I chose three books, which I fall in love with - FASHIONARY; CLOTHING PATTERNS - HOW TO USE, ADAPT AND DESIGN and SEWING STEP BY STEP. First things first. As my university taught me, everything has it own procedures, aslo the cloth-making. First you alway just think. It is good to make some search - get some notice-board, some carton or some large diary, where you can glue various photographs, clippings from magazines, fabric samples of all those things you get inspired by. It is the visual brainstroming, which helps you to develop your ideas. Then you draw your designs. Next you make the patterns and the pattern templates by which you will cut the single parts of set piece of clothes. You will sew it together, iron it out, edit by your own visions and vuala, it is done... It looks like it is so simple, but believe me, it is not! You have to think a lot about the topic you choose. You need to be experienced to perfectly sew the fabric together, about which you also should know something - how to wash it, which needle use to sew it together, which position of patter to choose... The long process, which you can read in many books. Today I have prepared for you the overall precis of making clothes. Next time I will write you about books about fashion design, or books about style, fashion and the fashion history.


FASHIONARY
FASHIONARY
Pri tvorbe odevu sú veľmi dôležité odevné návrhy, ktoré môžte spracovať tak, ako vám to ide najlepšie. Ja osobne používam len čiernu tenkú STABILO fixku. Som grafický typ a detailista, niečo málo ste už mohli vidieť, keď som sa inšpirovala MEDÚZOU (VÝSLEDOK). Moja kresba sa od vtedy dosť zmenila, už to nie je tak infantilné, moju tvorbu sa vám tiež chystám ukázať... Na navrhovanie môžete používať čokoľvek - fixky, farbičky, pastely (suché, voskové, olejové...), akvarely, vodové farby, tempery, akryl, tuš, farebný papier... Fantázií ma medze nekladú! Najlepšie na navrhuje na papier. Ale existujú aj rôzne počítačové programy, alebo sketchbook-y, kde máte predkreslenú malú postavičku, ktorá by vám mala pomôcť udržať ľudské proporcie. Najznámejším je práve FASHIONARY, ktorý som asi pre dvoma rokmi vybrala na AMAZON-e, keď som vyhrala poukaz na kúpu... FASHIONARY má vlastnú internetovú stránku s vlastným eshopom, kde si ho môžte zakúpiť za necelých 30 dollárov, alebo STIAHNUŤ si pár siluet zadarmo. Je to však pomerne drahý kúsok (ak by ste chceli lacnejší variant, tak som našla FASHION SKETCHBOOK za 8 dollárov), ja som doň zatiaľ ešte nič nenakreslila, keďže mi je ľúto "zničiť" ho... Okrem predkreslených postavičiek obsahuje aj slovník pojmov, telesné proporcie a rôzne iné pomôcky na tvorbu návrhov. Na INSTAGRAM-e má tiež vlastný profil, kde ľudia z celého sveta zdieľajú svoje návrhy, ktorými sa môžte nechať inšpirovať. FASHIONARY je naozaj dobrá pomôcka, je malý a praktický, zmestí sa aj do kabelky - môžte ho kedykoľvek vytiahnuť a navrhovať vždy, keď vám niečo napadne!

ENGLISH : When you create the clothing, the fashion designs are so important during the creation, which you should skew the best you can. I personally use just the thin black marker by STABILO. I am the grafical type of person and the detailist, you could see a little insight, when I got inspired by the JELLYFISH (THE RESULT). My drawing has changes since that, it is not that much infantile, I am going to show you off my work later... When you design, you can use whatever you want - markers, color penciles, pastels (dry, oily, wax ones...), wathercolors, tempera, acrylic, ink, colored papers... It is up to your fantasy! The best way to design is to draw it into the paper. But there are a lot of computer programs for that, or many sketchbooks, where the silhouette of the body is already drawn - it helps you to retain the proportions of human body. The most famous one is FASHIONARY, which I order from AMAZON two years ago, when I won the voucher for byuing something... FASHIONARY has own website with its own eshop, where you can buy it for about 30 dollars or DOWNLOAD a few silhouettes for free. It is a little more expencive (if you would like to buy something cheaper, I found the FASHION SKETCHBOOK for 8 dollars), I have not drawn the thing into it, even the line, because I am afraid to "destroy" it... You can also find into the sketchbook the textile dictionary, the body proportions and various aids for creating the designs. They also have the INSTAGRAM account, where you can find insiring designs of different people from all around the world. FASHIONARY is a good aid, it is small and practical, you can also put it into your handbag - you can take it out anytime when the ides overflies your mind!


ODĚVNÍ STŘIHY - JAK JE POUŽÍT, UPRAVIT A NAVRHNOU
CLOTHING PATTERNS - HOW TO USE, ADAPT AND DESIGN
Po schválení návrhu nasleduje modelácia strihov. Predstava v hlave je naozaj očarujúca, no prispôsobiť to tak, aby sa to dalo spracovať a následne použiť na ľudskom tele, je naozaj náročné. Človek si musí uvedomiť, že ľudské telo nie je drevená panna, že dýcha, potrebuje dýchať a pohybovať sa v tom. Tiež, že každý z nás má iné proporcie, iné krivky. To všetko sa zohľadňuje pri tvorbe strihov. V škole som mala predmet na jeden semester venovaný tejto téme, ale je to naozaj krátky čas naučiť sa všetko, čo sa učí na stredných textilných školách štyri roky... Preto som si na meniny poprosila práve TÚTO knižku preloženú do češtiny od Lea Hollahana. Obsahuje o veľa viac, ako som si myslela. Prvá kapitola sa venuje telesným proporciám - ako ich merať, čomu sa venovať, na čo dávať pozor. Druhá kapitola sa venuje strihom z BURDY - ako ich prekresliť, požiť, upraviť... Ďalšia kapitola sa venuje ich samotnej tvorbe, čo je naozaj ťažká časť, pre ktorú som si túto knižku poprosila. Všetko podstatné v nej určite nájdete, je venovaná začiatočníkom, takže sa nemáte čoho báť! Inak, môj otec ju kupoval v MARTINUS-e, kde je nesmierne drahá! Keby som vedela skôr, že ju majú aj na MEGAKNIHÁCH za tak úžasnú cenu...

ENGLISH : The patter making follows after the design approval. The vision in your head is glamorous, but it is so hard to adapt it for making it easier to sew and then use it on the human body. You need to realize that the human body is not the wooden mannequin, that we breath, we need to breath and we need to move in it. Also the fact that everyone has differend proportions, differend curves. All these things are taken into account during making the patterns. I had the school subject for one semester deicated to this topic, but it is really short time for learning everything that people learn at textile high school for four years... So because of that I nicely asked my parents to give me THIS book translated to Czech language originally written by Leo Hollahan for my nameday. It is contained by much more things as I was expected. The first chapter is dedicated to the body proportions - how to measure them out, what to be careful about. The second chapter is dedicated to patterns from BURDA - how to redraw them, use them, adapt them... The next chapter is deicated to the real pattern making, which is the hardest part of making clothes, because of which I asked my parents for this book. You will certainly find everything essential in it, it is dedicated to the beginners, so you do not have to be afraid of anything! Otherwise, my daddy bought it at MARTINUS store, but they sell it so expencive! If I had known before that they also have it at MEGAKNIHY e-bookeshop for so amazing price...


ŠITÍ KROK ZA KROKEM
SEWING STEP BY STEP
Keď už máme všetko pekne nachystané, nasleduje posledná časť - šitie. Ručné alebo strojové, všetko je potrebné ovládať. Zdá sa vám, že to nie je nič ťažké? Poviem vám, vedieť prišiť dva diely tak, aby k sebe naozaj sedeli, aby sedeli na postave a aby nebolo vidieť žiaden šev, alebo inú vadu, je naozaj ťažké. Sama to neviem a preto som si, v spolupráci s kníhkupectvom MEGAKNIHY, objednala knihu ŠITÍ KROK ZA KROKEM - JAK UŠÍT ŠVY, ZÁLOŽKY, LEMY, ZÁŠEVKY, PÁSKY A DALŠÍ v českom preklade od Alison Smith. Popravde, až neskôr som zistila, že ide práve o šitie "doplnkov", ale potešila som sa tomu, pretože to je na šití naozaj najťažšie. Prišitie vrecka? Tomu sa vyhýbam! Spraviť na golieri (či na vankúši) naozaj špic? To je umenie! Prišiť zips? Katastrofa, za ktorú nám profesorka vždy všetkým vynadala... Upraviť rukáv na košeli? Keď som šila RUŽENKU, úplne som to vynechala... Nedotiahnutá práca úplne dokonca, je to najhoršie. Toto všetko však nájdete v tejto knižke plnej obrázkov, tutoriálov a popisov, ako na to. Je naozaj úžasná a poviem vám, že obsahuje aj tvorbu šablon, základné švy a stehy, či krátke zbežné popisy vlastností materiálov, ktoré je dobré ovládať... Alison Smith tiež vydala všeobecné ŠITIE KROK ZA KROKOM - VYŠE 200 ZÁKLADNÝCH TECHNÍK PRE ZAČIATOČNÍKOV preložené v slovenčine, tiež za skvelú cenu na MEGAKNIHÁCH, a ktoré si tiež plánujem zaobstarať do mojej malej knižnice plnej knižiek týkajúcich sa odievania!

ENGLISH : When you have nicely prepared everything, the next part is sewing. The manual or by the sewing machine, you need to know both. Do you thing that this part is not hard? I have to say, it is so hard to sew together two part of fabric to perfectly fit together and also the figure, sew it together to not be seen the seams or other defects. I personally do not know that. So, in the cooperation with MEGAKNIHY e-bookshop, I have orderd the book called SEWING STEP BY STEP - HOW TO SEW SEAMS, BLURBS, HEMS, DARTS, STRAPS AND OTHER in the Czech translation originally written by Alison Smith. Trully said, I found out later that the book is about sewing the "supplements", but I was also about that that, because sew these things is the hardest part of making clothes. Sew the pocket into the skirt? I try to avoid it! Make the spike on the collar (or on the pillow)? It sounds like art! Sew the zipper? The desaster everytime, when our teacher sees our designs... Edit the sleeve on the shirt? When I was making the SLEEPING BEAUTY, I totally skipped it...  Unfinished work is the worst. You can find all these things in this book full of pictures, tutorials and descriptions, how to do it. It is trully amazing and I have to say that it is also contained by the pattern making, the basic seams and stitches, or short cursory descriptions of textiles and fabrics, which is also good to know... Alison Smith also wrote the general SEWING STEP BY STEP - MORE THAN 200 ESSENTIAL TECHNIQUES FOR BEGGINERS, also for a really good price on MEGAKNIHY and which I am also going to buy and put it into my small libary of fashion books!


     A to je na dnes všetko k začiatkom o tvorení vlastných odevných kolekcií. Ako som spomínala vyššie, v ďalších článkoch vám pripravím ďalšie úžasné knižky, ktoré mi pomáhajú stále viac rozvíjať môj sen, môj talent, to, čo ma baví. Ako sa vraví - učíme sa celý život a je to tak! Verím, že sa vám článok páčil, určite sa nezabudnite mrknúť aj na MEGAKNIHY, majú naozaj široký sortiment knižiek za vynikajúce ceny! Ó, aby som nezabudla, stále beží GIVEAWAY, ešte PIESEŇ a na dnes sa s vami lúčim!

ENGLISH : So it would be all for today and everything to my begginings about creating my own clothing collections. As I have mentioned up there somewhere, I will show you other books in next articles, which always helps me with developing my dream, my talent, everything I like. As it it said - we learn for whole owr lifes and that it true! I believe that you liked this article, also do not forget to look at MEGAKNIHY, they have a huge assortment of books for really good prices! Oh, I almost forget, you can still join to my GIVEAWAY, another SONG and I am saying goodbye for today!

       
PHOTOS BY : KEJMY.

12 Comments

 1. Wow, tak tohle je krásný a velmi inspirativní článek. Hned bych sedla za stroj (ikdyž nevím, co bych tam dělala, když neumím šít!) a něco bych "spíchla"! :D

  Klára
  NARA blog
  www.natalieklara.blogspot.cz

  ReplyDelete
  Replies
  1. ďakujem, som naozaj veľmi rada, že sa páči, veď mi aj dal zabrať... :D.
   začni základmi. najprv ma posadili za stroj a nechali ma "šiť" papier - ihla bez nite a ideš, učíš sa rovný steh.
   neskôr som prešla na úplne to najľahšie - vankúše (to boli Vianoce :D) a obliečky na ne, neskôr som sa snažila vytvárať vzor = patchwork na obliečkach... tak to šlo pomaly nejak. ale o tom tiež môžem niečo napísať :).

   Delete
 2. Já nejsem na ruční práce moc šikovná, ale zajímavé knížky :)

  Ili Libertad

  ReplyDelete
 3. veľmi pekný článok :) teším sa, keď nám ukážeš aj niečo zo svojej tvorby :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. niečo málo tu už je, sú aj odkazy v článku... ale určite ich bude viac, teda, keď naberiem odvahu pochváliť sa tým... :D.
   ale verím, že tá príde! a inak, ďakujem veľmi pekne!!! ♥.

   Delete
 4. Veľmi pekný článok. Páči sa mi, že tá tvoja škola naozaj baví a nestudujes ju len pre tk, aby si mala nieco "v rukách". :) ako som si všimla, módou a DIY celá žiješ a určite i tieto šaty ktoré sa chystas vytvoriť budú úžasné.

  Katka

  ReplyDelete
 5. Očarujúci článok a veľmi pekne spracovaný (: Teším sa na ukážku tvojej tvorby (:

  Steal Her Beauty

  ReplyDelete
 6. Doufám, že brzy něco z tvé dílny uvidíme :)

  Simply Janet

  ReplyDelete
  Replies
  1. oh, nie je to dielňa :D. sú to len moje práce, so ktorých sa púšťam, hlavne školské, pretože tým venujem najviac pozornosti :). ale ďakujem krásne, určite ukážem! ♥.

   Delete
 7. juuuj toto je skvelý článok, pre mňa ako stvorený ♥ s tým mojim laickým šitím.... inak knihu šitie krok za krokom si už dávno plánujem zaobstarať a keď tak čítam rovno s ňou si asi kúpim aj odevné šitie :D
  ZuZu

  ReplyDelete