you said it was over but your clothes say different on my bedroom floor... the recap of kejmy's year 2017.

     Prešiel. Rok opäť prešiel... Rýchlo. Uteká, tečie nám pomedzi prsty. Tie momenty. Momenty plné láskavých chvíľ i bolestných okamihov. Ten tok. Rok 2017... Aký bol? Aký bol ten môj? Môj minulý rok bol plný očakávaných aj neočakávaných vecí. Opäť som sa vrátila k písaniu a prispievaniu na blog. Nabrala som odhavu na nové veci a na druhú stranu zmenila prístup k sama sebe a k životu. A čo viac? Čítajte ďalej, opísala som v pár vetách každý mesiac minulého roku, takže v nasledujúcom texte sa dozviete viac!

ENGLISH : It passed. The year passed again... So fast. It runs so fast, runs through the fingers. Those moments. The moments full of kindly times also the painful instants. That year. The year 2017... How it was? How was mine? My last year was full of expected and unexpected things. I got back to blogging again. I gained courage for new stuff and on the other side, I changed my approach to myself and to others. And what more? Just continue reading, I described every month in a few sentences so you will find out more in the text!


JANUÁR / JANUARY

     Nový rok, nové predsavzatia, nové zážitky... V januári som stále bola v Lodži v Poľsku, kde som absolvovala semester za hranicami v rámci projektu ERAZMUS počas bakalárskeho štúdia v Liberci. Úspešne som absolvovala všetky skúšky, skamarátila s úžasnými ľuďmi, spoznala nádherné miesto a ujasnila si svoj následný životný cieľ a cestu, ktorou by som sa chcela uberať.

ENGLISH : New year, new resolutions, new experiences... I was still in Lodz in Poland in January, where I was attending the semester abroad with the ERASM project during the bachelor study in Liberec. I successfully passed my exams, I met new amazing people, I got to know the beautiful place and I clarified my follow-up lif target and path, which I would like to go through.


FEBRUÁR / FEBRUARY

     Presťahovala som sa späť do Liberca, kde ma čakal posledný semester s bakalárskou prácou. Konečne sme sa po troch mesiacoch videli s mojim milým Jakubom, s ktorým sme boli vo vzťahu na ďiaľku a ja som sa nevedela dočkať, kedy ho opäť objimem! Oslávili sme neskoré Vianoce, úžasného Valentína a ja som sa začala naplno venovať bakalárskej práci.

ENGLISH : I moved back to Liberec, where the last semester with my thesis was waiting for me. I and my lovely Jakub have finally met after three months of not seeing each other during our long-time relationship and I was really looking forward to hugging him again! We celebrated late Christmas, amazing Valentine's day and then I started to fully focus on my thesis.


MAREC / MARCH

     Rok. Bolo to výročie vzťahu s človekom, ktorý ma dokázal skrotiť a milovať ma takú, aká som... Samozrejme, že to stále pokračuje a verím, že naše city nevyhasnú. Však mala som obdobie, kedy som nad svojim ľúbostným životom uvažovala aj v iných stránkach... Kým sa neobjavil on, môjho srdca šampión. Je to môj prvý vážny vzťah a ak by ste chceli čítať srdcervúce výlevy beznádejného a večného romantika, tak aj taký článok vám rada napíšem!

ENGLISH : One year. It was the anniversary with the person, who could tame me and love me as I truly am... Of course, that it still continues and I believe, that our feeling won't extinguish. But I had a period when I was thinking about my love life from another site of it... Until I swiped right on him, my hero. It is my first serious relationship and if you would like to read some heartbreaking outpours of hopeless and never-ending romantic soul, I can write you some article about it!


APRÍL / APRIL

     Bola som opäť o rok staršia... 23. Zvláštne číslo... Človek si pri ňom začne uvedomovať, že naozaj nemládne... Prelomový vek. Prečo? Pretože keď som bola mladšia, vždy som si počítala a predstavovala, ako sú v tomto veku ľudia zrelí, presvedčení o svojej budúcnosti. A tak nastal deň, keď som tento vek dosiahla a... Nastal pocit beznádeje, neproduktivity a strácania času. Neviem, či to poznáte, ale generácia našich rodičov a starých rodičov prichádza s vetou "ja som v tvojom veku čakala druhé dieťa, s vysokoškolským diplomov, v tretej práci"... Nie je to prípad mojich rodičov, ale počúvam to čaraz častejšie.

ENGLISH : I was a year older again... 23. Weird number... You would start to realize that he isn't getting younger anymore... The breakthrough age. Why? Because when I was younger, I used to count and imagine how are people so grown up in this age, confident about their future. And then that day came when I reached that age and... I got the feeling of gloom, unproductivity and wasting time. I don't know if you know it too, but the generation of our parents and grandparents always comes with that sentence "me in your age, I was already pregnant with the second baby, with the university degree, in the third job"... It is not an example of my parents, but it's begging to be told more often.


MÁJ / MAY

     Začalo mi horieť pod zadkom, ako sa u nás hovorí. Vlastne... To bol ten prvý týždeň, keď sme museli odovzdať bakalársku prácu s pocitom, že nič nemáme. Odevnú kolekciu olekciu sme fotili v stredu s úžasnou Pájou z TB Bloggers / Photographkou, ktorej bude za to stále veľmi ďakovať! Vo štvrtok sme to dali dokopy a šli tlačiť. Samozrejme, že pri mojom šťastí, som si nechala vytvoriť zlé dosky s chybným názvom. Takže sme v piatok, o siedmej ráno, s Anet sedeli pred tlačiarňov v meste, aby sme boli prvé na rade a do obeda stihli prácu načas odovzdať... Zvyšok mesiaca sa niesol v dokončovaní kolekcie na prehliadku, módna prehliadka bakalárskych prác a príprava na štátnice.

ENGLISH : It was a hard time getting to the finish point of my thesis. Well... It was the first week when we needed to submit our thesis with the feeling, that we have nothing. We shoot the clothing collection on Wednesday with amazing Pája from TP Bloggers / Photographka, to whom I am going to be thankful for the rest of my life! On Thursday we completed the whole thing and we got it printed. Of course, that it wouldn't be me if I didn't have such luck, and my folders weren't printed wrong. So I and Anet were sitting in front of the printing shop at seven a.m. in the city center so we would be first in the line and we have enough time to submit the thesis to school till lunchtime... The rest month was full of finishing the collection for the show, then the fashion show of all our thesis and the learning preparation for the finals.JÚN / JUNE

     Oficiálne som získala bakalársky titul a pripravovala sa na prijímacie skúšky. Prihlášky som mala v Ústi nad Lábem, Zline a Bratislave. Nakoniec som bola prijatá na všetky školy... V to obdobie som však ešte nevedela, kam sa rozhodnem pokračovať... Ale mala som po všetkom a mohla som si užívať zaslúženého voľna a tešiť sa na promócie! Inak, robila som aj modelku spolužiačke, ktorá šije na krásne prirodzené postavy a tak som sa ocitla na fotení s vlkmi a bol to jeden z najlepších zážitkov!

ENGLISH : I officially got the bachelor title and I was preparing myself for the entrance exams. I sent the applications to Ústi nad Lábem, Zlín and Bratislava. In the end, I was accepted to all universities... But I have no idea where I would like to continue my studies... But I could enjoy all the free time after all of this and I could look forward to the graduation ceremony! Otherwise, I was a model for a moment for my classmate, who creates dresses for beautiful natural figures and so I have found myself at the photo shooting with wolfs and it was one of the best experiences in my life!


JÚL / JULY

     Vydali sme sa na výlet... #ERT17 - čo má predstavovať Epic Road Trip, kde som cestovala s 5 chlapcami po západných Čechách. Bol to ďalší skvelý zážitok, prvé nepretržité súžitie s mojim milým... V daždi, pod stanom, nesmierna romantika! Neskôr som vynechala zápis v Zlíne a tým sa rozhodla moja ďalšia vysokoškoslká cesta na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Áno, mala som tri školy, ale Ústi ma nelákalo takmer vôbec. Prihlášku som podala na poslednú chvíľu a to len aby som si dala nejakú poistku, aj keď to v konečnom dôsledku boli najnáročnejšie prijímacie skúšky... Však prázdniny pokračovali a ja som ich strávila (opäť) v Liberci so svojim milým výletovaním po severných Čechách. Prázdniny okračovali a pokračovalo aj moje blogovanie, ku ktorému som sa po dlhom uvažovaní nakoniec vrátila a toto rozhodnutie neľutujem! Viac ste si mohli prečítať tuto.

ENGLISH : We went on the adventure... #ERT17 - what means the Epic Road Trip, where I had the company of 5 boys and we went through the western Czechia. It was another amazing experience, the first continuous cohabitation with my lovely man... In the rain, under the tent, immense romance! Then I skipped the registration into the first class in Zlín, so my decision just came and I decided to continue my study in Bratislava at the Academy of fine arts and design. Yes, I had three schools, but I wasn't excited to go to Ústi nad Lábem at all. I sent the application at the last moment to have some assurance to get somewhere, although, in the end, they had the hardest entrance examination of all the universities... But the summer holidays continued and I spent them (again) in Liberec with my lovely man by getting on adventures through the sought Czechia. The summer holidays continued and my blogging too, to which I got back after long thinking, but I finally made my decision and it worth it! You could read more about it here.


AUGUST / AUGUST

     V auguste... Som robila asi to isté. S tým rozdielom, že som plánovala články na blog a veľa sme s pánom foto-Gráfom fotili. Bývala som na internáte, na úplne vrchnom poschodí s ľúbezným výhľadom a každodenným nádherným západom slnka... Aj preto je nimi môj instagram tak preplnený! Na konci mesiaca sme sa vydali ku mne domov na Slovensko. Jakub spoznal miesto, kde som vyrastala a užili sme si týždeň plný oddychu a rekreácie.

ENGLISH : I august... I was doing almost the same. With the difference that I was planning the articles for the blog, and so we took a lot of pictures with Mr. photo-Gráf. I lived in the dormitory, on the highest floor, with the lovely view of the everyday beautiful sunset... That why is my Instagram account full of them! At the end of the month, we went with Jakub to my home in Slovakia. Jakub got to know the place I grew up and we enjoyed the week full of relaxing and recreation.


SEPTEMBER / SEPTEMBER

     Zmätky zo začínajucej školy, nového mesta a úplného sa presťahovania sa z mesta v severných horách... Semester sa začal hneď druhý týždeň septembra, čo to bol pre mňa naozaj veľký šok. Z ktorého som sa celkom rýchlo spamätala a začala som si zvykať na naše hlavné mesto... Na konci mesiaca sa konal #BlogerBazar v Satori Stage v Bratislave, kde som mala svoj stolík a čestné miesto medzi úžasnými slovenskými blogerkami! Fotky som nestihla pridať, ale určite ich plánujem zavesiť aspoň do albumu na mojej faceboom fan page!

ENGLISH : Confusions from starting school, new town and completely moving from the town in the south mountains... The semester began right the second week of September, which was so big shock for me. From which I fastly recover and I started to accustom to our capital city... The #BlogerBazar was at the end of the month in Satori Stage in Bratislava, where I had my table too and the honorable place between amazing Slovak bloggers! I had enough time to add the pictures, so I will at least make the album at my facebook fan page!


OKTÓBER / OCTOBER

     Mesiac plný ciest. Ak ma sledujete na mojom instagrme, tak ste v stories určite sledovali môju šialenú cestu krížom-krážom po Európe... Šla som cestu Bratislava - Kysak - Prešov - Kysak - Michalovce - Užhorod - Michalovce - Prešov - Kysak - Bratislava - Viedeň - Maribor - Viedeň - Bratislava, a to všetko som stihla v priebehu 11 dní... Bolo to bláznivé, ale stálo to za to. V Maribore v Slovinsku som bola v rámci CEEPUS programu na Maribor Design Week na Mariborskej univerzite, kde som absolvovala mini-kurz fotografie. Ten mi veľa dal, aj keď s foťákom pracujem už naozaj veľmi dlho... Najlepším výsledkom bolo, že ma nechali nafotiť všetky produkty z iného kurzu, takže celý katalóg obsahuje moje fotky, ktoré sme spolu s mojim tímom nafotili!

ENGLISH : The month full of traveling. If you follow me on my instagram account, you probably saw my crazy way through Europe... I went the way from Bratislava - Kysak - Prešov - Kysak - Michalovce - Užhorod - Michalovce - Prešov - Kysak - Bratislava - Viedeň - Maribor - Viedeň - Bratislava, and I made everything in 11 days... It was mindless, but it worth it. I was in Maribor in Slovenia with the CEEPUS program during Maribor Design Week at Maribor's University, where I took apart mini-course of photography. It gave me a lot of new knowledge, although I work with my camera for a really long time... The best result was that they let me shoot all of the products from another course, so the whole catalog contains my pictures, which we shoot with my amazing team!


NOVEMBER / NOVEMBER

     Vzťahy na ďiaľku bývajú ťažké... Ale ten náš sa zvládnuť dá! Obzvlášť, keď sa snažíme vídať sa čo najčastejšie. Väčšinou cestujem len ja... Ale to môjmu milému nevyčítajte. Keď som sa však v septembri sťahovala, tak nástojčil, že najbližšia cesta bude práve tá jeho. A neklamal a do Bratislavi ma prišiel navštíviť! Obchodili sme najznámejšie pamiatky a strávili krásny predĺžený víkend! Neskôr som cestovala domov, a keď som sa vrátila, tak som sa venovala už len a len škole...

ENGLISH : Long-time relationships can be hard... But we can handle our relationship! Especially, when we are trying to see each other often. I travel to him most of the time... But don't be hard on my man. But when I was moving in September, he impassioned argued that when we will see each other, he will be the one who will travel. And he didn't lie and he came to visit me in Bratislava! We went through the most famous monuments and we spent the beautiful extended weekend! Then I traveled back home and when I got back I spent all of my time just in school...DECEMBER / DECEMBER

     A keď vravím, že som sa venovala len škole, tak do pólky decembra som v škole takmer nocovala. Jeden deň som z nej šla o 3 ráno a hodinku som si cupitala po štvorprúdovke so slúchadlami v ušiach... Nebola som si istá, kade vedie chodník, tak som šla po ceste, ktorou chodieva autobus. Nestíhala som si užívať Vianočnej atmosféry, trhmi som len rýchlo prebiehala a Vianočné nákupy som prakticky poriadne ani neabsolvovala... V polke mesiaca ma prišli navštíviť rodičia, spravila som prvú najnáročnejšiu skúšku, ktorú predchádzal plač a veľa práce. Po tom všetkom som vycestovala na otočku do Liberca za milým, kde som sa na Silvestra opäť vrátila a strávili sme privítanie nového roku v hoteli na Hrubej Skale.

ENGLISH : And when I say that I was spending all my time in school, it was true and I almost spent my nights there until the middle of December. I came home at 3 a.m. one day and I was walking back there for an hour by the four-way road with my headphones on... I wasn't sure where the footpath leads, so I went by the road by which the buses go. I didn't have enough time to enjoy the Christmas atmosphere, I went to see the Christmas markets just once and I practically didn't make my Christmas shopping at all... In the middle of the month, my parents came to visit me, I passed my first and the hardest exam, which preceded crying and a lot of work. After all of this, I turned around the way for one night in Liberec where I was visiting my man, where I came back to celebrate the New Year's Eve and so we spent it in the hotel in Hrubá Skála.


     A to by bolo všetko... Bolo toho dosť, čo som za celý rok stihla. Rok je dlhá doba... Ale krátka zároveň. Človek stihne veľa a zároveň málo. Šlo to pomaly a zároň rýchlo. Za rok sa dá zvládnuť veľa a pokročiť ďaleko, len treba chcieť. Občas treba zaťať zuby a ísť, skúšať, padať a opäť vstávať a kráčať ďalej. Verím, že rok 2018 bude minimálne tak dobrý, ako rok 2017, a tiež verím, že bude lepší! Že budem mať prílezitosť napraviť svoje chyby. Že budem mať príležitosť zlepšiť sa vo všetkom, v čom mám resty. Byť lepším človekom, vidieť a zaziť niečo nové, posúvať sa ďalej a kráčasť životom šťastia a plným lásky. Lásky k ľuďom a práci, šťastím, ktoré v živote mám a času, ktorý ma čaká. Prajem to aj vám, aby rok 2018 bol plný nezabudnuteľných momentov, ktoré raz budete rozprávať svojim vnúčatám! Pustite si pieseň a užite prvý víkend tohto roku!

ENGLISH : And that would be all... It was enough of it, what I did last year. The year is a long time... But also so short. You can do a lot of it during the year, but also not so much. It was going so slow and also so fast. You can handle a lot of it during the year and move forward, you just need to want. Sometimes you just need to hold on and go, try, fall down and get up again and move on. I believe that the year 2018 will be at least as good as the year 2017 and I also believe, that it will be even better! That I will have the opportunity to fix my mistakes. That I will have the opportunity to get better in everything I have rests in. To be a better person, to see and experience something new, move me forward and walk the life of happiness and full of life. The love for people and work, the luck I have in my life and time, which is waiting for me. I wish you all of this to you too, to the year 2018 will be full of unforgettable moments, which you will tell about to your grandkids one day! Just turn this song on and enjoy your first weekend of this year!


ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy, Jakub Gráf  / @zahorizont, Ajka Ratkošová / @andrea_ratkosova, Anet Kovářová / @kovarovaaneta, Janča Slavíková / @jancaslavikova, Eri Kloudová / @erikakloudova, Jiří Sobotík / @reindeerotto, Saška Krejčíková / @alexandra.krejcikova, Yekaterina Mironenko / @katy_mirr,  Nikola Müllerová, Oblačko / @oblacko_oblecko
PHOTOS BY : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy; Jakub Gráf  / @zahorizont; Photographka / @photographka; Simona Photo Praha / @simona_photo_praha; Jaroslav Tatranský, senior

12 Comments

 1. Moc krásné fotky! :) Vyzařuzuje z nich taková pohoda, klid.. :))

  ReplyDelete
  Replies
  1. ďakujem veľmi veľmi pekne! to som veľmi rada! :).

   Delete
 2. Krásně si to shrnula. Nedokážu si představit, že bych byla s přítelem na dálku :( Jsem na jeho přítomnost prostě zvyklá :D Určitě bych tvoje milostné výlevy četla! :D Jinak obdivuju, jak dokážeš vymyslet to různé a krásné oblečení :) Gratuluji k titulu a úspěšným přijímačkám!

  http://www.thewaybya.blogspot.cz

  ReplyDelete
  Replies
  1. ďakujem! no... je to ťažké, ale keď to chcú obaja a vedia, do čoho idú (čo sme tentoraz vedeli) a vedia, že chcú byť spolu bez ohľadu na ďiaľku, tak sa to dá, naozaj :). ale áno, aj ja som a veľmi a zakaždým, keď sa lúčime, tak to je ťažké... a dobre vedieť, tak... ja niekedy niečo určite napíšem :D.
   jéj, ďakujem... aj ja sa občas čudujem, že to dokážem, ale teší ma, že sa to páči! :). a ďakujem! ^^.

   Delete
 3. velmi mile zhrnutie roka :3 drzim palce aj v tomto nasledujucom! a fotky su ozaj nadherne!
  Ivana xx

  ReplyDelete
  Replies
  1. ďakujem, veľmi si to vážim! :). a ďakujem, prajem všetko nápodobne! a ďakujem-e! ♥.

   Delete
 4. krásný článek! :) v roce 2017 si toho stihla vážně hodně a přeji hodně úspěchů a štěstí do roku 2018! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ďakujem, som naozaj rada, že sa páči! :).
   jop, to som teda stihla a sama sa občas čudujem, ako som dokázala všetko stihnúť... :).
   a určite nápodobne! ♥.

   Delete
 5. Nádherné shrnutí, jedno z nejhezčích, které jsem četla. :) máš to dvojjazyčné, krásné ostré fotky, dala sis s tím hodně práce. Gratuluji ke studijním úspěchům i cestovním zážitkům. :) vztahy na dálku musí být hrozně těžké, my se s přítelem vidíme 1-2 krát do týdne a i tak mi to přijde někdy málo. A 23 stárnutí? Mně bude 20 a taky už začínám slýchat, co všechno lidé v mém věku už dříve měli :D přeju úspěšný rok! :)

  LENN

  ReplyDelete
  Replies
  1. jéj, tak to mám veľmi radosť! ďakujem, veľmi si ma potešila! ^^.
   snažím sa a som rada, že tá snaha je takto ocenená krásnym komentárom! :).
   ďakujem za všetko! a nemyslím to ako stárnutie, že mám celý život za sebou! :D. no a vidíš to, máš menej a počúvaš to úplne rovnako, je to strašné! :D. ale nerobím si z toho veľa, len sa človek jednoducho nad svojim životom zamyslí a uvažuje... a tak :). a nápodobne!

   Delete
 6. Mala si fakt vyčerpávajúci rok, nacestovala si toho dosť :) Ale evidentne to stálo za to. A z 23ky si nič nerob, to si ešte len na ceste k 25 to je v pohode. Ale keď už budeš ťahať na 30 tak ako ja, potom môžeš začať riešiť že nemladneme :D Ale nie, robím si srandu, netreba to riešiť vôbec a treba si proste užívať každý deň. A hlavne dnes je úplne iná doba, na vek sa už pozerá inak.

  NITA
  NEW POST

  ReplyDelete
  Replies
  1. no jop, dosť... tak verím, že ten 2018 bude menej, prjemnejší a budem mať čas užívať si ho a nepreletí tak rýchlo, ako 2017, pretože ten my naozaj pretiekol pomedzi prsty...
   a áno, tým sa stále utešujem! :D. ide o to, že netuším, kam smerujem, čo budem robiť... ale nezaťažujem si tým hlavu tak veľmi, len viem, že som pri tom čísle začala uvažovať nad vecami, ktoré ma pred tm vôbec netrápili :). ale súhlasím s tebou úplne a v podstate si s s tým hlavu nelámem :). ale ďakujem, utešuje ma, že to tak v dnešnej dobe naozaj je! :D.

   Delete